నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ని తెరిపించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆఖిల పక్షం తలపెట్టిన బంద్ శుక్రవారం విజయవంతం అయింది.

Continue Reading